Goedgevoel-school

Openheid

De openheid van de school uit zich niet enkel in de toegankelijkheid maar is ook voelbaar in de dagelijkse omgang met de ouders. Communicatie vinden we erg belangrijk. Leerkrachten en directie zijn steeds bereid tot een gesprek en dialoog.  We werken ook met een online platform, Smartschool, om berichten vlotter heen en weer te sturen.

Thuisgevoel

We streven ernaar om de kinderen een goed gevoel te geven door hen een ‘tweede thuis’ te bieden. Een luisterend oor en een knuffel kunnen wonderen doen.  Zich goed voelen op school is een zeer belangrijke voorwaarde om tot leren te komen.  Onze kinderen brengen hun pantoffels mee van thuis.  Dat schept veel meer sfeer en gezelligheid én houdt ook het vuil van onze schooltuin weg uit de klas.

Gelijke kansen

Leerstof –conform aan de opgelegde eindtermen- wordt gegeven, aangepast aan de noden van elk kind. Er is veelzijdig contact en overleg met externen (logopedisten, CLB, e.a.), zodat elk kind nauwgezet gevolgd en geholpen kan worden. Dit gebeurt steeds in overleg met de ouders.

Zorgen voor elkaar

De Leo Lief-brigade is een afvaardiging van kinderen van verschillende klassen die samen kleine probleempjes op de speelplaats oplost. Zij proberen dit steeds te doen op eigen initiatief en helpen andere kinderen om hun welbevinden te verbeteren. Kinderen kunnen steeds aangeven aan de brigade dat ze zich niet goed voelen of alleen zijn door op de Leo Lief-stip te gaan staan.

Klasgesprekken

We besteden veel aandacht aan klasgesprekken. Zo is er iedere week een praatkring waar kinderen kunnen vertellen over eigen interesses, het voorbije weekend, wensen, … .
Ook wanneer er een probleem is met de groepsdynamiek wordt meteen een klasgesprek georganiseerd.

Gedragsbeleid (van een positieve benadering naar het 4lademodel bij overtredingen)

Iedereen is uniek.  Vanuit dat standpunt kijken we ook naar het gedrag van kinderen.  Niet alleen de omgeving speelt een rol, maar ook de lichamelijke ontwikkelingen, de veranderingen in het brein doorheen de verschillende leeftijds- en groeifases en de daarmee gepaard gaande psychologische ontwikkelingen.  Wat ongewenste gedragingen zijn, wordt bepaald door wettelijke bepalingen, maatschappelijke conventies en het pedagogisch project van de school.

Als basis voor een gedrags- en sanctiebeleid kiezen we in eerste instantie voor het waarderen en aanmoedigen van alles wat al goed loopt in het gedrag van leerlingen. 
Op de tweede plaats komt een onvermoeibaar en in vertrouwen aanleren van gewenste gedragingen.  Dit doen we constant in de kleuterklasjes en vanaf het 1ste leerjaar starten we met TOPspel.  Dit is een methode waarbij we door een spel te spelen goed gedrag gaan oefenen.  Tijdens het spel worden positieve gedragingen constant verwoord en beloond en wordt negatief gedrag genegeerd.  Onze leerkrachten worden hierin gecoacht door vzw De Sleutel.

Ten derde pleiten we voor een koppeling van ernstige overtredingen met werken aan herstel.  Hiervoor werken we met het 4lademodel.  Dat model is een soort ladensysteem   waarin overtredingen ‘gewogen’ worden.  In elke lade zit ook een reeks maatregelen die bij die specifieke inbreuken passen.  Alle maatregelen worden genomen het het oog op ‘herstel’.  Dat betekent dat we door te praten met de kinderen, hen laten inzien waarom hun gedrag verkeerd was en hen zelf mee laten bepalen hoe ze hun negatieve gedrag kunnen ‘goed maken’.

 

Door zo in te zetten in preventie, op het aanleren van goed gedrag en door een herstelgericht sanctiebeleid te hanteren, willen we ook het pesten drastisch verminderen.

Kinderbrigades

Kinderen kunnen meenadenken over het beleid op school en zelf initiatieven voorstellen. Maandelijks komen de brigades een hele namiddag samen om zelf voorstellen te doen omtrent de schoolwerking.  We zijn immers van mening dat betrokkenheid kinderen stimuleert om meer verantwoordelijkheid te nemen en te zorgen voor de school en voor elkaar.  Kinderen worden gehoord, krijgen inspraak en voelen zich dus ook thuis op school.  Meer info hierover vindt u in het luik ‘kinderparticipatie’.

Acties goed-gevoelschool (in opbouw, op basis voor voortdurende leerlingenbevragingen)
 

Goeiemorgen

 

Een goeiemorgen is zeer belangrijk. Deze ‘goeiemorgen’ laat je meteen voelen hoe welkom je wel bent. We besloten als team om extra aandacht te besteden aan een welgemeende goeiemorgen.

 

Een alternatieve week tegen pesten

 

Als buffer tegen pesten organiseren we ‘de gezellige week’ of de ‘goeiemorgenweek’. Een week waar actief burgerschap, gezelligheid, lief zijn voor elkaar, … in de kijker staan.

 

Gezellige school

 

Kinderen willen meer kleur in de klassen, versierde toiletten, af en toe een feestje in de klas,…  We proberen waar mogelijk aan hun vragen en verlangens te voldoen, bij voorkeur vanuit de kinderbrigades.